Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Present Movement behorende bij Present Movement webshop

Present Movement is gevestigd aan de Vlietenburg 1, 2804 WP  Gouda
E-mail: info@presentmovement.nl
KvK-nummer: 24399600

Artikel 1 Algemeen

1.1 Present Movement webshop wordt geëxploiteerd door Present Movement en is geen afzonderlijke onderneming.
1.1 Voordat u een overeenkomst sluit dient u de algemene voorwaarden te aanvaarden.
1.2 Als u artikelen heeft ontvangen die u niet heeft besteld, dan dient u Present Movement hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen. Dit kan zowel telefonisch als per mail.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 3 Prijsverhogingen

3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, heeft u het recht de overeenkomst binnen tien (10) dagen na mededeling de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 4 Bezorgkosten

4.1 Voor het verzendklaar maken en het bezorgen betaalt u € 5,95 voor post binnen Nederland, tenzij u er voor kiest om de bestelling met “aangetekend” te laten verzenden, dan wordt de prijs met aantekening verhoogd.

Artikel 5 Afkoelperiode

5.1 Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens u, (tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.)
5.2 Tijdens de zichttermijn heeft u een herroepingrecht, waarbij u de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting uwerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
5.3 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
5.4 Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
Indien u van uw herroepingrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren, – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan Present Movement te retourneren, conform de door Present Movement verstrekte instructies.
5.5 De verzendkosten van retourneringen zijn voor uw rekening.
5.6 Bij vooruitbetaling zal Present Movement het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan u terugbetalen.

Artikel 6 Leveringstermijn

6.1 Wij streven ernaar om het product na het ontvangen van de betaling tussen 1 en 3 werkdagen te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 14 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 14 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

Artikel 7 Prijzen en betalingen

7.1 Alle vermelde prijzen in de webshop zijn inclusief B.T.W.. Andere verzendmethoden worden additioneel in rekening gebracht. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs exclusief verzendkosten zichtbaar zijn.
7.2 Betalingen dienen te geschieden via overboeking vooraf of contant bij afhalen.
7.3 In geval van typefouten in de prijs, en de prijs staat daardoor niet meer in verhouding tot het product heeft Present Movement het recht deze producten niet te verzenden. U wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht.

Artikel 8 Gebrekkig product

8.1 Ondanks een intensieve kwaliteitscontrole raadt Present Movement aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd per e-mail te melden.

Artikel 9 Garantie

9.1 Present Movement staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
9.2 Een door Present Movement als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Present Movement jegens Present Movement kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
9.3 De koper kan echter geen beroep doen op voormelde garanties in geval van:
a. normale slijtage;
b. onoordeelkundig gebruik
c. aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen;
d. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
e. door de koper of door de koper ingeschakelde derden op eigen initiatief verrichte reparaties aan de geleverde artikelen.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen de consument op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Present Movement verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 11 Overmacht

11.1 In geval van overmacht is Present Movement niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de consument ontstane schade, behoudens en voor zover consument  als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 12 Toepasselijk Recht

12.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 13 Klachten en Geschillen

13.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via info@presentmovement.nl. Uiterlijk binnen 14 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

13.2 Indien het geschil niet tot een oplossing komt, is een ieder der partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.